Loading: Plentiful rain not enough to grow the wheatfields of Syria